«جان‌دار»؛ فیلمی دربارۀ «انتخاب»‌های جان‌کاهاین هنر بازیگری است که نمی تواند خوب بازی نکند و آن قدر خوب بازی کرده که خوب بازی کردن او دیگر به چشم نمی آید؛ فاطمه معتمد آریا.