جان شیرین فوتبالیست‌ها خوش‌تر است؟عشق به فوتبال از نگاه بسیاری از بازیکنان در ایران: عاشق ما باشید،به ورزشگاه بیایید، ولی کیفیت بازی ما را نقد نکنید و انتظار نداشته‌باشید وقت گرفتاری برای شما کاری کنیم!