جاچیچ سرمربیگری پرسپولیس را رد کرداین مربی در تماسی با مدیر برنامه های خود در ایران اعلام کرد که در شرایط فعلی قادر به حضور در ایران و قبول پیشنهاد پرسپولیس نیست.