جایزه برای نویسنده ایرانی مقیم فرانسهاین رمان، زندگی چند نسل از یک خانواده ایرانی را که در مقطعی به خارج از کشور تبعید می‌شوند، روایت می‌کند.