جدایی سروش رفیعی از پرسپولیس پس از توافق با باشگاهاین بازیکن در پی این نشست و با توافقی که صورت گرفت، از باشگاه پرسپولیس جدا شد.