جذب انصاری‌فرد، پروژه پیچیده پرسپولیسعدم جذب کریم به این معنا نیست که باشگاه پرسپولیس بی‌خیال جذب مهاجم شود. یحیی گل‌محمدی وقتی به پرسپولیس آمد، دستور جذب دو مهاجم را داد و کریستین اوساگونا به همراه آنتونی استوکس وارد لیست تیم شدند.