جریمه نقدی مدافع بایرن برای خروج از قرنطینهبواتنگ روزگذشته به شهر لایپزیش رفته بود تا پسرش را ببیند. او در راه بازگشت دچار سانحه رانندگی شده بود.