«جشنواره کن» چرا در پاریس نیست؟رونق اقتصادي در همين ۱۰ روز جشنواره کن به اندازه‌اي است که مابقي سال را هم تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.