جلوگیری از نمایش فیلم افتتاحیه جشنواره شانگهایجلوگیری از نمایش فیلم افتتاحیه جشنواره شانگهای