جنگ تازه قرمز و آبی؛ متلک سیاسی با شورت ورزشی!این جنگ ساواکی و چریک و چپی و توده‌ای بین قرمز و آبی خیلی وقت است برنده‌ای ندارد. بازنده اما فراوان.