جوان‌تر شدنِ «ستایش» ؛ دهن‌کجی به گریم ایرانتهیه‌کننده سریال: شما می‌گویید در فصل سوم ستایش خیلی جوان شده است و من می‌گویم اینگونه نیست او صاحب انگیزه و آرامش شده است!