حافظ ناظری موقتاً از ایران رفتحافظ ناظری موقتاً از ایران رفت