حافظ و سعدی چگونه مهمان شبکه چهار شدند؟/ پاسخ سردبیر به انتقاداتهمه این ویژه‌برنامه بر اساس متن طراحی شد و من حدود ۵۰ تا ۶۰ آیتم نوشتم که تعداد زیادی به صورت تله‌تئاتر کار شد