حالا که آبها از آسیاب افتاد، «آقای فراستی» هذا گوی، هذا میدان!او ترکيبي از يک چريک آمريکاي جنوبي و يک هيپي آمريکاي شمالي دهه هفتاد ميلادي است که عينکي امروزي به چشم دارد.