حذف برادران عالیمان از قهرمانی جهانحذف برادران عالیمان از قهرمانی جهان