حذف شامپاین در جشن قهرمانی جام حذفی انگلستان/ علت: احترام به اعتقادات مذهبی بازیکنانسخنگوی جام حذفی فوتبال انگلستان: تیم برنده جام حذفی، امسال پیروزی اش را با شامپاین غیرالکلی جشن خواهد گرفت.