حرف های تلخ مشاور وزارت فرهنگ افغانستان در رابطه با ایرانمعاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در کابل: دو کشور دچار نوعی بدفهمی متقابل و عمومی هستند.