حسینی: رحمتی الگوی من بود/ اگر گفتم ۳ میلیارد پولی نیست به ارزش آن اشاره کردمانتقادات را در برخی مباحث قبول دارم اما باید تغییر سیستم را مد نظر بگیریم و بدانیم شرایط تغییر کرده که گل زده ما نشان دهنده این موضوع است.