حضور «شبی که ماه کامل شد» در جشنواره فرانسویحضور «شبی که ماه کامل شد» در جشنواره فرانسوی