حضور طارمی و پورعلی‌گنجی در اردوی پرسپولیسحضور طارمی و پورعلی‌گنجی در اردوی پرسپولیس