حضور ملی پوشان پرسپولیس در تمرین این تیمحضور ملی پوشان پرسپولیس در تمرین این تیم