حضور هواداران زن و مرد در تمرین استقلال (عکس)حضور هواداران زن و مرد در تمرین استقلال (عکس)