«حوا، مریم، عایشه» زن، سینما، کابلدر سرزميني می‌خواستیم فیلم بسازیم که ۵ سال طالبان ديدن تلويزيون را هم حرام کرده بود چه برسد به فيلم ساختن، حتي در زماني بادبادک هوا کردن بچه‌ها هم حرام شده بود.