حکایت «آقای حکایتی» و تلویزیون / یکی داستان است پُر آب چشمبا توجه به محبوبیت شخصیت «آقای حکایتی» متاسفانه در تلویزیون اجرای این برنامه‌ ادامه پیدا نکرد و در طول این سالها چنین سرمایه محبوبی به فراموشی سپرده شد.