حکم "وجدان اجتماعی" در شکایتِ رخشان بنی‌اعتماد از صادق کوشکیواکنش‌هاي مردمي در حمايت از خانم بني‌اعتماد بهترين قضاوت را بدون تشريفات و تکلفات دادرسي انجام داد، مگر هدف قانون و حقوق چه چيزي بيش از تحقق عدالت و نشان‌دادن حق است؟