خاطرۀ خواندنی سیمین دانشور از امام موسی صدر و نیما یوشیج… غروب بود. موسی صدر آمد. در زد. یکی از زیباترین مردهای دنیا بود…