خانواده‌ای که همه نوازنده یا سازنده ساز هستندامید، حمید، مجید، صمد، سعید و سمیه اعضا خانواده‌ای که هنوز می‌شود ردپای ژن کردی و درهم تنیدگی زندگی روزمره و موسیقی را در آن پیدا کرد.