خلاق در فحش، فقیر در ایدۀ پساکرونایی!اینکه فقر احمق می‌کند یا نمی‌کند می‌تواند دست‌مایۀ بحث‌های طولانی در دانشکده‌های اقتصاد شود اما چرا این‌ همه در زمینۀ خلق ایده‌های تازه در حوزۀ فوتبال دست‌مان خالی است؟