«خیارات» و « یادِ بعضی نفرات»؛ دربارۀ ۵ قلم‌دارِ متولد ۱۰ اسفندفضا کرونا زده است اما درباره ۵ چهرۀ شاخص ادبیات ایران نوشته‌ام زیرا هر ۵ نفر متولد چنین روزی – دهم اسفند- اند…