داداش‌زاده: مراسم مدرسه فوتبال من از مراسم برترین‌ها بهتر است!/تندیس فوتبال-فوتسال را به ساحلی دادند!تندیسی که درست کرده بودند روی آن عنوان فوتبال و فوتسال حک شده بود و باید پرسید نقش فوتبال ساحلی در این میان چیست؟! بعد از ما خواستند آن تندیس را به بچه‌های فوتبال ساحلی بدهیم! قطعا آن‌ها ناراحت می‌شوند.