داروغه زاده (معاون سابق نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی) تبرئه شدداروغه زاده در زمان ریاست سابق قوه قضائیه، به دلیل صدور مجوز برای فیلم هایی نظیر «ارادتمند، نازنین بهاره و تینا»، «عرق سرد»، «کاناپه» ، «خوک» و … تحت تعقیب قرار گرفت.