داستان خرس سوادکوه که در زمان سفر کرد / دیوا: ۱۳۹۹ – ۱۲۹۹یک بچه خرس قهوه‌ای صد سال پیش در سوادکوه به خواب رفت و امسال بیدار شد. او نمی‌داند در این یک قرن چه تغییراتی در محل زیستش رخ داده.