داستان دو رئیس جمهور؛ کتابی در فهرست پرفروش های نیویورک تایمز«سایه» تصویر دو رئیس جمهور را نشان می دهد که در تضاد با یکدیگر هستند، داستان دولت اوباما و ترامپ را از طریق یک سری ترکیبات بصری روایت می کند.