داستان سانسور: آش همان آش است و کاسه همان کاسه!همه آن موارد سانسور شده به شکل گسنرده‌ای در جامعه ریشه داشته و این جرح و تعدیل‌ها نه تنها کمکی به جامعه نکرد بلکه شاید بیشتر به نفع خاطیان تمام شده است.