دایی، سایپا را محکوم کرددر پرونده شکایت «احد میرزایی» از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون و ۸۱۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌شود.