دایی، قلعه‌نویی و یک گزینه خارجی گزینه‌های فدراسیون فوتبال/ معرفی سرمربی تیم ملی تا ۵ روز دیگربه زودی از میان گزینه‌های موجود سرمربی تیم ملی انتخاب خواهد شد.