دبیر جدید جشنواره جهانی فجر و انتظار استانداردسازیدر رسانه‌های داخلی گاهی از جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان محفل خودمانی دبیر جشنواره، دوستان دبیر و … یاد می‌شد.