درگذشت استن لی ؛ خالق شخصیت‌های قهرمان، شگفت انگیز و رنگارنگشخصیت‌های کمیک زیادی از جمله مرد عنکبوتی، مرد آهنی، هالک، مردان ایکس و … را خلق کرده بود، که پشتوانه‌ی روحی، احساسی و معنوی چند نسل مردمانی از چهارگوشه‌ی جهان را شکل دادند.