درگذشت قهرمان کشتی ساحلی جهان بر اثر سانحه رانندگیدرگذشت قهرمان کشتی ساحلی جهان بر اثر سانحه رانندگی