درگذشت "مامان اِتی" سینمای ایراننخستین تجربه‌ بازیگری‌ احترام‌سادات حبیبیان در «مصائب شیرین» برای او سیمرغ بلورین و تندیس جشن انجمن منتقدین و نویسندگان سینمایی را به عنوان بهترین بازیگر مکمل به ارمغان آورد.