درگیری لفظی کی‌روش با خبرنگاران کلمبیاییدرک این مسئله دشوار است که چگونه یک داور نمی تواند این تصمیمات را بگیرد. این یک چیز عجیب است