دریای نور یا دریای خون؟ / داستان بزرگ‌ترین الماس سلطنتی ایران (فیلم)الماس دریای نور در دست شاهان زیادی در ایران بوده و تاریخ پرخونی دیده. داستان آن را در این قسمت از «ایران به روایت آثار» ببینید.