در خانه روانخواه بین حسینی و خطیر چه گذشت؟/ دشمنت را در جلوی چشمت نگه‌دارنمی‌گویم شما حتماً من را نگه دارید، بین من و رحمتی یک نفر را نگه دارید. حضور همزمان ما به هر دوتای‌ ما آسیب می‌زند. هم رحمتی تخریب می‌شود، هم من تیم ملی را از دست می‌دهم