در زمانه لایوهای اینستاگرام، مراسم «یادبود مجازی» سیامک شایقی کاری بود کارستاننکته مهم آئین یادبود اینستاگرامی این است اگر چه شرایط مراسم حضوری مهیا نبود ولی به شکل‌های دیگر می‌توان احساسات و احترام خود را نسبت به هم ‌صنفی‌هایمان بیان کنیم.