دسته گلی برای حوزۀ هنری و سینما آزادیکارگردان و تهیه کنندۀ فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» برای سینما آزادی به عنوان مهم ترین سینمای حوزۀ هنری، دسته گل فرستاده است. واکنشی به رفتار حوزه هنری که از نمایش این فیلم در سینماهای خود سرباز زده چرا که برای خود خط مشی جداگانه و کارشناسانی دارد که کاری ندارند فیلم مجوز دارد یا نه. خوش شان نیاید پخش نمی کنند. اما اگر تحریم بد است علی الاطلاق بد است. از هر که سر بزند بد است. حوزه هنری با این کار از نفس تحریم، قبح زدایی می کند.