دغدغه مدیرعامل خانه موسیقی برای وضعیت معیشیتی هنرمندان در دوران کرونادغدغه مدیرعامل خانه موسیقی برای وضعیت معیشیتی هنرمندان در دوران کرونا