دل پیرو کرونا ندارد/ سنگ کلیه ستاره سابق یووه را راهی بیمارستان کردتصاویر منتشر شده از او با ماسک باعث شده تا هواداران فوتبال ترس داشته باشند که او به ویروس کرونا مبتلا شده باشد.