دنیزلی: با تراکتور در مسیر قهرمانی گام برمی‌داریم/ روزهای کاری‌ام در ایران،‌خوب سپری می‌شوندمقابل بیش از ۸۰ هزار نفر بازی می‌کنیم. هواداران انتظارات جدی از ما دارند. شهر تبریز نزدیک به شهری که در لیگ تیم داشته باشد، نیست.