دنیزلی: ۳ پیشنهاد از ترکیه دارمتراکتور با هدایت دنیزلی از ۹ بازی ۱۷ امتیاز کسب کرده و در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.