دوباره بهروز افخمی و برنامه هفت ؛ حرکت رو به عقب تلویزیون!در بخش نقد با ثابت بودن مسعود فراستی و تک بعدی بودن نگاه و نقد او، عملا با مقوله نقد فیلم طرف نبودیم بلکه همیشه منتقدی حضور داشت که با یک چوب تمام فیلمها را می نواخت.